برنامه مسابقات ایرانجوان در لیگ 2 کشور

مسابقات  •  شنبه ۲۷ مرداد ۱۳۹۷

برنامه مسابقات ایرانجوان در لیگ 2 کشور

قرعه کشی مسابقات لیگ دسته دوم انجام شد و برنامه ایرانجوان در این رقابت ها مشخص گردید.

 

 

 روابط عمومی هیات فوتبال استان ؛قرعه کشى ليگ دسته دوم با حضور مسئولين فدراسيون و نماينده تيم ها برگزار شد و تیم ها همگروهی های خود را شناختند.

 

گروه بندی تیم ها برای برگزاری مسابقات لیگ دسته دوم  با حضور ایرانجوان بوشهر بدین شرح می باشد:

 

گروه الف :

 

اتحاد کامیاران ، چوکا تالش ، شهرداری بم ، مس نوین کرمان ، استقلال اهواز ، کاسپین قزوین ، شهرداری همدان ،  فولاد نوین اهواز ، مقاومت تهران ، سردار بوکان ، ایرانجوان بوشهر ، راه آهن تهران ، خوشه طلایی ساوه و داماش گيلان

 

برنامه هفته نخست لیگ دسته دوم گروه اول :

 

سردار بوکان - استقلال اهواز

 

فولاد نوین اهواز - خوشه طلایی ساوه

 

چوکا تالش - شهرداری همدان

 

ایرانجوان بوشهر - داماش گیلان

 

مس نوین کرمان - کاسپین قزوین

 

اتحاد کامیاران- شهرداری بم

 

راه آهن - مقاومت تهران

 

 

برنامه هفته دوم لیگ دسته دوم گروه اول :

 

فولاد نوین اهواز - سردار بوکان

 

شهرداری همدان - استقلال اهواز

 

خوشه طلایی ساوه - ایرانجوان بوشهر

 

کاسپین قزوین - چوکا تالش

 

داماش گیلان - اتحاد کامیاران

 

مقاومت - مس نوین کرمان

 

شهرداری بم - راه آهن تهران

 

 

برنامه هفته سوم لیگ دسته دوم گروه اول :

 

سردار بوکان - شهرداری همدان

 

ایرانجوان بوشهر - فولاد نوین اهواز

 

استقلال اهواز- کاسپین قزوین

 

اتحاد کامیاران - خوشه طلایی ساوه

 

چوکا تالش - مقاومت تهران

 

راه آهن تهران - داماش گیلان

 

مس نوین کرمان - شهرداری بم

 

 

برنامه هفته چهارم لیگ دسته دوم گروه اول :

 

ایرانجوان بوشهر - سردار بوکان

 

کاسپین قزوین - شهرداری همدان

 

فولاد نوین اهواز - اتحاد کامیاران

 

مقاومت تهران -استقلال اهواز

 

خوشه طلایی ساوه - راه آهن تهران

 

شهرداری بم - چوکا تالش

 

داماش گیلان -  مس نوین کرمان

 

 

برنامه هفته پنجم لیگ دسته دوم گروه اول :

 

سردار بوکان - کاسپین قزوین

 

اتحاد کامیاران - ایرانجوان بوشهر

 

شهرداری همدان - مقاومت تهران

 

راه آهن تهران - فولاد نوین اهواز

 

استقلال اهواز - شهرداری بم

 

مس نوین کرمان - خوشه طلایی ساوه

 

چوکا تالش - داماش گیلان

 

 

 

برنامه هفته ششم لیگ دسته دوم گروه اول :

 

خوشه طلایی ساوه - چوکا تالش

 

داماش گیلان - استقلال اهواز

 

فولاد نوین اهواز - مس نوین کرمان

 

شهرداری بم - شهرداری همدان

 

ایرانجوان بوشهر- راه آهن تهران

 

مقاومت تهران - کاسپین قزوین

 

اتحاد کامیاران - سردار بوکان

 

 

برنامه هفته هفتم لیگ دسته دوم گروه اول :

 

استقلال اهواز - خوشه طلایی ساوه

 

چوکا تالش -فولاد نوین اهواز

 

شهرداری همدان - داماش گیلان

 

مس نوین کرمان - ایرانجوان بوشهر

 

کاسپین قزوین - شهرداری بم

 

راه آهن تهران - اتحاد کامیاران

 

سردار بوکان - مقاومت تهران

 

 

 

برنامه هفته هشتم لیگ دسته دوم گروه اول :

 

فولاد نوین اهواز - استقلال اهواز

 

خوشه طلایی ساوه - شهرداری همدان

 

ایرانجوان بوشهر - چوکا تالش

 

داماش گیلان - کاسپین قزوین

 

اتحاد کامیاران - مس نوین کرمان

 

شهرداری بم - مقاومت تهران

 

راه آهن تهران - سردار بوکان

 

 

برنامه هفته نهم لیگ دسته دوم گروه اول :

 

شهرداری همدان - فولاد نوین اهواز

 

استقلال اهواز - ایرانجوان بوشهر

 

کاسپین قزوین - خوشه طلایی ساوه

 

چوکا تالش - اتحاد کامیاران

 

مقاومت تهران - داماش گیلان

 

مس نوین کرمان - راه آهن تهران

 

سردار بوکان - شهرداری بم

 

 

برنامه هفته دهم لیگ دسته دوم گروه اول :

 

ایرانجوان بوشهر -شهرداری همدان

 

فولاد نوین اهواز - کاسپین قزوین

 

اتحاد کامیاران - استقلال اهواز

 

خوشه طلایی ساوه - مقاومت تهران

 

راه آهن تهران - چوکا تالش

 

داماش گیلان - شهرداری بم

 

مس نوین کرمان - سردار بوکان

 

 

برنامه هفته یازدهم لیگ دسته دوم گروه اول :

 

سردار بوکان - داماش گیلان

 

چوکا تالش -  مس نوین کرمان

 

شهرداری بم - خوشه طلایی ساوه

 

استقلال اهواز - راه آهن تهران

 

مقاومت تهران - فولاد نوین اهواز

 

شهرداری همدان - اتحاد کامیاران

 

کاسپین قزوین - ایرانجوان بوشهر

 

 

برنامه هفته دوازدهم لیگ دسته دوم گروه اول :

 

چوکا تالش - سردار بوکان

 

خوشه طلایی ساوه -داماش گیلان

 

مس نوین کرمان - استقلال اهواز

 

فولاد نوین اهواز - شهرداری بم

 

راه آهن تهران - شهرداری همدان

 

ایرانجوان بوشهر - مقاومت تهران

 

اتحاد کامیاران - کاسپین قزوین

 

 

 

برنامه هفته سیزدهم لیگ دسته دوم گروه اول :

 

سردار بوکان - خوشه طلایی ساوه

 

استقلال اهواز - چوکا تالش

 

داماش گیلان - فولاد نوین اهواز

 

شهرداری همدان - مس نوین کرمان

 

شهرداری بم - ایرانجوان بوشهر

 

کاسپین قزوین - راه آهن تهران

 

مقاومت تهران - اتحاد کامیاران

 

 

برنامه هفته چهاردهم لیگ دسته دوم گروه اول :

 

استقلال اهواز - سردار بوکان

 

خوشه طلایی ساوه - فولاد نوین اهواز

 

شهرداری همدان - چوکا تالش

 

داماش گیلان - ایرانجوان بوشهر

 

کاسپین قزوین - مس نوین کرمان

 

شهرداری بم - اتحاد کامیاران

 

 مقاومت تهران - راه آهن

 

 

 

برنامه هفته پانزدهم لیگ دسته دوم گروه اول :

 

 سردار بوکان - فولاد نوین اهواز

 

 استقلال اهواز - شهرداری همدان

 

 ایرانجوان بوشهر - خوشه طلایی ساوه

 

  چوکا تالش - کاسپین قزوین

 

 اتحاد کامیاران - داماش گیلان

 

مس نوین کرمان - مقاومت تهران

 

 راه آهن تهران - شهرداری بم

 

 

 

برنامه هفته شانزدهم لیگ دسته دوم گروه اول :

 

 شهرداری همدان - سردار بوکان

 

 فولاد نوین اهواز - ایرانجوان بوشهر

 

 کاسپین قزوین - استقلال اهواز

 

خوشه طلایی ساوه - اتحاد کامیاران

 

مقاومت تهران - چوکا تالش

 

 داماش گیلان - راه آهن تهران

 

 شهرداری بم - مس نوین کرمان

 

 

برنامه هفته هفدهم لیگ دسته دوم گروه اول :

 

 سردار بوکان - ایرانجوان بوشهر

 

 شهرداری همدان - کاسپین قزوین

 

 اتحاد کامیاران - فولاد نوین اهواز

 

استقلال اهواز - مقاومت تهران

 

 راه آهن تهران - خوشه طلایی ساوه

 

 چوکا تالش - شهرداری بم

 

مس نوین کرمان - داماش گیلان

 

برنامه هفته هجدهم لیگ دسته دوم گروه اول :

 

 کاسپین قزوین - سردار بوکان

 

ایرانجوان بوشهر - اتحاد کامیاران

 

 مقاومت تهران - شهرداری همدان

 

فولاد نوین اهواز - راه آهن تهران

 

 شهرداری بم - استقلال اهواز

 

خوشه طلایی ساوه - مس نوین کرمان

 

 داماش گیلان - چوکا تالش

 

 

برنامه هفته نوزدهم لیگ دسته دوم گروه اول :

 

 چوکا تالش - خوشه طلایی ساوه

 

 استقلال اهواز - داماش گیلان

 

 مس نوین کرمان - فولاد نوین اهواز

 

 شهرداری همدان - شهرداری بم

 

راه آهن تهران - ایرانجوان بوشهر

 

 کاسپین قزوین - مقاومت تهران

 

 سردار بوکان - اتحاد کامیاران

 

 

برنامه هفته بیستم لیگ دسته دوم گروه اول :

 

خوشه طلایی ساوه - استقلال اهواز

 

فولاد نوین اهواز - چوکا تالش

 

داماش گیلان - شهرداری همدان

 

  ایرانجوان بوشهر - مس نوین کرمان

 

 شهرداری بم - کاسپین قزوین

 

اتحاد کامیاران - راه آهن تهران

 

مقاومت تهران - سردار بوکان

 

 

برنامه هفته بیست و یکم لیگ دسته دوم گروه اول :

 

 استقلال اهواز - فولاد نوین اهواز

 

 شهرداری همدان - خوشه طلایی ساوه

 

 چوکا تالش - ایرانجوان بوشهر

 

کاسپین قزوین - داماش گیلان

 

مس نوین کرمان - اتحاد کامیاران

 

 مقاومت تهران - شهرداری بم

 

 سردار بوکان - راه آهن تهران

 

 

برنامه هفته بیست و دوم لیگ دسته دوم گروه اول :

 

فولاد نوین اهواز - شهرداری همدان

 

ایرانجوان بوشهر - استقلال اهواز

 

خوشه طلایی ساوه - کاسپین قزوین

 

 اتحاد کامیاران - چوکا تالش

 

 داماش گیلان - مقاومت تهران

 

 راه آهن تهران - مس نوین کرمان

 

شهرداری بم - سردار بوکان

 

 

برنامه هفته بیست و سوم لیگ دسته دوم گروه اول :

 

شهرداری همدان - ایرانجوان بوشهر

 

 کاسپین قزوین - فولاد نوین اهواز

 

 استقلال اهواز - اتحاد کامیاران

 

 مقاومت تهران - خوشه طلایی ساوه

 

 چوکا تالش - راه آهن تهران

 

شهرداری بم - داماش گیلان

 

 سردار بوکان - مس نوین کرمان

 

 

برنامه هفته بیست و چهارم لیگ دسته دوم گروه اول :

 

داماش گیلان - سردار بوکان

 

مس نوین کرمان - چوکا تالش

 

خوشه طلایی ساوه - شهرداری بم

 

 راه آهن تهران - استقلال اهواز

 

 فولاد نوین اهواز - مقاومت تهران

 

اتحاد کامیاران - شهرداری همدان

 

ایرانجوان بوشهر - کاسپین قزوین

 

 

برنامه هفته بیست و پنجم لیگ دسته دوم گروه اول :

 

 سردار بوکان - چوکا تالش

 

داماش گیلان - خوشه طلایی ساوه

 

 استقلال اهواز - مس نوین کرمان

 

 شهرداری بم - فولاد نوین اهواز

 

 شهرداری همدان - راه آهن تهران

 

 مقاومت تهران - ایرانجوان بوشهر

 

کاسپین قزوین - اتحاد کامیاران

 

 

برنامه هفته بیست و ششم لیگ دسته دوم گروه اول :

 

 خوشه طلایی ساوه - سردار بوکان

 

 چوکا تالش - استقلال اهواز

 

 فولاد نوین اهواز - داماش گیلان

 

مس نوین کرمان - شهرداری همدان

 

 ایرانجوان بوشهر - شهرداری بم

 

 راه آهن تهران - کاسپین قزوین

 

اتحاد کامیاران - مقاومت تهران

 

نسخه چاپی


انتهای مطلب

  نظر شما

   
نام:
ایمیل:
نظر:
کد امنیتی: حاصل جمع دو عدد 4 + 3چند است؟